ฟิสิกส์ ม.ต้น

เอกสารประกอบการเรียนวิทย์ ม.3

เรื่องพลังงานไฟฟ้า

การทดลองเสมือนจริง

เรื่องการเคลื่อนที่แบบต่างๆ

เรื่องแรงที่กระทำต่อวัตถุ

เรื่องพลังงานกล

เอกสารประกอบการเรียนเสริม

ขอบพระคุณที่มา : img.ehowcdn.com,school.obec.go.th,content.tutorvista.com,ginsbergscientific.com,KMUTT,rmutphysics.com,MDEC,หนังสือวิทยาศาสตร์ ม.3 ภูมิบัณฑิต,หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ม.3

บทความน่าสนใจ