ฟิสิกส์สัประยุทธ์

ฟิสิกส์สัประยุทธ์:มีรูปแบบการแข่งขันคล้ายกับการโต้วาทีทางวิชาการ ด้วยการแก้โจทย์ปัญหาปลายเปิด ค้นคว้าทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับโจทย์พร้อมทั้งวางแผนและออกแบบการทดลองเพื่อหาคำตอบ แล้วเข้าแข่งขันพร้อมกันบนเวที 3 ทีมซึ่งจะแบ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ 1.นำเสนอ 2.ซักค้าน 3.วิพากษ์ จุดเด่นคือ การนำเสนอเพื่อให้ทีมอื่นๆ ยอมรับทฤษฏีและผลการทดลองของทีมตนเอง ต้องฟังข้อคัดค้านจากทีมอื่นและหาเหตุผลมาอธิบายหักล้าง อีกทั้งต้องฟังและจับประเด็นฟิสิกส์ที่ดี

ตัวอย่างการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ประเทศไทย

บทความน่าสนใจ