ครูยู

ชื่อ : เทวฤทธิ์ ขันโมลี : สควค. รุ่น13

ตำแหน่ง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Teacher & SEO Specialist

สถานที่ : Dekphysics

ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ :

www.dekphysics.Com

www.facebook.com/dekphysics

www.facebook.com/groups/physicsmatthayom

*เกียรติยศและความภาคภูมิใจ*

 • 2554-2556:Presented a professional poster on the Development of interactive Learner-Centered Model through Computer Network ( IPST & SMTAT)
 • 2554-2556: ได้เป็นผู้นำเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน (วทร.) ครั้งที่ 21 จัดโดย สสวท.และสวคท.
 • 2554-2556: เป็นกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสำนักงานประเมินมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ได้รับผลการประเมินในระดับดีมาก
 • 2554-2556: ร่วมดำเนินการพัฒนาโรงเรียนศึกษานารีจนได้รับรางวัลระดับชาติ ”รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยม
 • 2554-2556:ดูแลนักเรียนได้รับรางวัลห้องเรียนสะอาดดีเด่น ประจำปี ณ โรงเรียนศึกษานารี
 • 2554-2556: ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูผู้นำนวัฒกรรมเทคโนโลยีด้านการเรียนการสอน ระดับภูมิภาค ในงาน Partners in Learning Forum 2012 จัดโดยบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สพฐ.
 • 2554-2556: ครูผู้ดูแลนักเรียนรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกิจกรรมฟิสิกส์สัประยุทธ์ โรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 1 จัดโดย โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่วมกับ สพฐ.และ สสวท.
 • 2556 :ได้รับรางวัลการประกวด Thailand Social Media Awards 2013 พร้อมโล่ห์รางวัลและเงิน 3,000 บาท จาก สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ
 • 2557 :รางวัล “ครูผู้มีผลงานดีเด่น”ประจำปี2556 จากคุรุสภาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1
 • 2558: ครูผู้ดูแลนักเรียนรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกิจกรรมฟิสิกส์สัประยุทธ์ โรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 3 จัดโดย โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่วมกับ สพฐ.และ สสวท.
 • 2558: รางวัลการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนฟิสิกส์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโดย มศว.ร่วมกับ สพฐ.
 • 2558: ครูผู้ดูแลนักเรียนรางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2 การแข่งขันกิจกรรมฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับชาติ จัดโดย สพฐ. ร่วมกับ สสวท.
 • 2559 -> เร็วๆ นี้

*ผลงานวิจัย*

 • 2550: การวิเคราะห์ระบบการวัดค่าแรงกดของชุดหัวอ่านเขียนในฮาร์ดดิสก์
 • 2554: การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน
 • 2555: พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไชต์
 • 2558: การสร้างชุดทดลองเพื่อหาค่าดัชนีหักเหของของเหลวโดยใช้เส้นใยนำแสง
 • 255x การสร้างแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้ Youtube Channel วิทยาศาสตร์การค้นหา

บทความน่าสนใจ