ฟิสิกส์เด็กของเด็กฟิสิกส์

คุยกับ webmaster@Dekphysics

วิทย์ ม.3


เอกสารประกอบการเรียนวิทย์ ม.3

วิทย์

เรื่องพลังงานไฟฟ้า

ไฟฟ้าเบื้องต้น

กิจกรรมที่1

กิจกรรมที่2

กิจกรรมที่3

กิจกรรมที่4

คำนวณกฎของโอห์ม

กิจกรรมที่ 5

กิจกรรมที่ 6

วงจรไฟฟ้าในบ้าน

กำลังไฟฟ้า

อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

กิจกรรมอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

การทดลองเสมือนจริง

การทดลองเสมือนจริงการทำงานไดนาโมกระแสตรงและกระแสสลับ

การทดลองตามกฎของโอห์ม

การทดลองเสมือนจริงการต่อตัวต้านทานในวงจรแบบอนุกรมและขนาน

การทดลองเสมือนจริงการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

สนุกกับการอ่านค่าแถบสีตัวต้านทาน เสมือนจริง

เรื่องการเคลื่อนที่แบบต่างๆ
กิจกรรมการเคลื่อนที่แบบต่างๆ
เสริมการเคลื่อนที่แบบต่างๆ
กิจกรรมตำแหน่งของวัตถุ
การบ้าน

เรื่องแรงที่กระทำต่อวัตถุ
แรง+การบ้าน

โมเมนต์ของแรง

แรงเสียดทาน

เครื่องเคาะสัญญาณเวลา

เรื่องพลังงานกล
พลังงานกล

การเปลี่ยนพลังงานศักย์ไปเป็นพลังงานจลน์


เอกสารประกอบการเรียนเสริม

เสริม

พลังงานไฟฟ้า

โจทย์เสริม

คำนวณตัวต้านทาน

กำลังไฟฟ้า

อิเล็กทรอนิกส์

ปริมาณทางฟิสิกส์

แรง

โจทย์แรง

โมเมนต์และคาน

การเคลื่อนที่แบบต่างๆ

งานและพลังงาน

*********************************************************************************

แรงลอยตัว

พันธุกรรม

สิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อม

ขอบพระคุณที่มา:img.ehowcdn.com,school.obec.go.th,content.tutorvista.com,ginsbergscientific.com,KMUTT,rmutphysics.com,MDEC,หนังสือวิทยาศาสตร์ ม.3 ภูมิบัณฑิต,หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ม.3

  • DekPhysics Fanpage

  • Follow me @YOOKUNG
ฟิสิกส์เด็กของเด็กฟิสิกส์
************************************************************************************************************************************************************

Copyright © 2010 Credit:Prosumer WordPress Design by TeacherYoo