ฟิสิกส์เด็กของเด็กฟิสิกส์

คุยกับ webmaster@Dekphysics

ฟิสิกส์พื้นฐาน ม.6


เอกสารประกอบการเรียนวิทย์ ม.6

การเคลื่อนที่แบบต่างๆ

การเคลื่อนที่แนวตรง

ระบบหน่วย

ปริมาณเกี่ยวกับการเคลื่อนที่

หาอัตราเร็วด้วยเครื่องเคาะสัญญาณเวลา

กราฟของการเคลื่อนที่แนวตรง

สมการของการเคลื่อนที่
การตกแบบเสรีหรือการตกแบบอิสระ

การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์
การเคลื่อนที่แบบวงกลม
การเคลื่อนที่แบบ SHM

คลื่น

เรื่อง สนามของแรง

สนามของแรงแม่เหล็ก

สนามของแรงไฟฟ้า

เอกสารประกอบการทดลองแรงไฟฟ้า

สนามของแรงโน้มถ่วง

สนามของแรงนิวเคลียร์

การทดลองเสมือนจริง

การทดลองแปลงกราฟการเคลื่อนที่เสมือนจริง

การทดลองเสมือนจริงแสดงการยิงวิถีโค้งแบบโพรเจคไทล์

การทดลองเสมือนจริงแสดงการเคลื่อนที่แบบวงกลม

การทดลองเสมือนจริงการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก
*********************************************************************************

การเคลื่อนที่แบบต่างๆ

คลื่น
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคลื่น
องค์ประกอบของคลื่น
สมบัติของคลื่น
***แบบฝึกหัดเรื่อง คลื่น***

เสียงในชีวิตประจำวัน
PowerPoint เรื่องเสียง
***แบบฝึกหัดเรื่อง เสียง***

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า1

ลักษณะและองค์ประกอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า2

แบบฝึกหัดเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

กัมมันตภาพรังสีและนิวเคลียร์

เรื่อง กัมมันตภาพรังสีและนิวเคลียร์

กัมมันตภาพรังสีและนิวเคลียร์

ประโยชน์พลังงานนิวเคลียร์(VDO)

ใบกิจกรรมการสลายกัมมันตรังสี


ขอขอบพระคุณ
ที่มา:David M.Harrison,Thomson-BrooksCole,PhEt,rmutphysics.com,KMUTT,หนังสือเรียนฟิสิกส์พื้นฐาน สสวท.ม4-6,หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.4-6 สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

ฟิสิกส์เด็กของเด็กฟิสิกส์
************************************************************************************************************************************************************

Copyright © 2010 Credit:Prosumer WordPress Design by TeacherYoo